Slujind cu bucurie lui Isus

Mar.14:12-16

Isus ne porunceste si noua;

-cand va intalniti intre voi, slujiti-va  Gal.5:13  Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pămîntească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.

-cand sunteti la munca, fiti lumini  Ef.6:5,6  5 Robilor, ascultaţi de stăpînii voştri pămînteşti, cu frică şi cutremur, în curăţie de inimă, ca de Hristos. 6Slujiţi-le nu numai cînd sînteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, cari fac din inimă voia lui Dumnezeu.

-iubiti pe cei ce va invidiaza Mat.5:44  44 Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşiivoştri, binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celorce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru ceice vă asupresc şi vă prigonesc,

-proclamati Numele Domnului Mat.28:19  Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.

Si Isus ne spune ca poruncile Lui nu sunt grele 1Ioan.5:3  Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sînt grele;

 

Cum sa facem ca slujirea noastra Domnului sa fie facuta cu bucurie si placere?

 

1 Slujirea cu bucurie se face doar daca il iubim pe Isus

-daca il iubim vom slujii usor , daca nu va fi un calvar si plina de justificariIoan.14:15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

-Isus  il trimite pe Apostolul iubirii Ioan si pe Petru (Lu.22:8) cel care avea sa raspunda la intrebarea lui Isus “Ma iubesti tu mai mult decat toti acestia?” “sti ca te iubesc” Io.21:15

-Nu poti sa nu te indragostesti de Isus daca l-ai cunoscut Col.2:14 A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.

-femeia prinsa in adulter Ioan.8:10,11 Atunci S’a ridicat în sus; şi, cînd n’a mai văzut pe nimeni decît pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sînt pîrîşii tăi? Nimeni nu te-a osîndit?“
11 „Nimeni, Doamne“, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osîndesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.“)

Ap.12:10 10 Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mîntuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpînirea Hristosului Lui; pentrucă pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.

 

2 Slujirea cu bucurie se face doar daca cunoastem Cuvantul lui Dumnezeu

-Luter a fost tare suparat pana nu a dat peste epistola lui Pavel catreRomani.1:16,17 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mîntuirea fiecăruia care crede: întîi a Iudeului, apoi a Grecului;
17 deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris:„Cel neprihănit va trăi prin credinţă.“

-slujitorii sunt disperati ca lumea nu vine la biserica, pt ca au uitat ce scrie in Scriptura 2Tim.3:1-5

 1 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie,
3 fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrînaţi, neîmblînziţi, neiubitori de bine,
4 vînzători, obraznici, îngîmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decît iubitori de Dumnezeu;
5 avînd doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.

-despre teroristi Ioan.16:1,2 V-am spus aceste lucruri, pentruca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. 2 Au să vă dea afară din sinagogi: ba încă, va veni vremea cînd, oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu.

-despre alergare, agitatie Lu.17:26,31 26 Ce s’a întîmplat în zilele lui Noe, se va întîmpla la fel şi în zilele Fiului omului:
27 mîncau, beau, se însurau şi se măritau pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi. 28 Ce s’a întîmplat în zilele lui Lot, se va întîmpla aidoma: oamenii mîncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; 29 dar, în ziua cînd a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi. 30 Tot aşa va fi şi în ziua cînd Se va arăta Fiul omului.31 În ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei, şi îşi va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia; şi cine va fi pe cîmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă.

1Tes.5:1-11 1 Cît despre vremi şi soroace, n’aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. 2 Pentrucă voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.
3 Cînd vor zice: „Pace şi linişte!“ atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.
4 Dar voi, fraţilor, nu sînteţi în întunerec, pentruca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.
5 Voi toţi sînteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu sîntem ai nopţii, nici ai întunerecului.
6 De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.
7 Căci ceice dorm, dorm noaptea; şi ceice se îmbată, se îmbată noaptea.
8 Dar noi, cari sîntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mîntuirii.
9 Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rînduit la mînie, ci ca să căpătăm mîntuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, 10 care a murit pentru noi, pentruca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 11 Deaceea, mîngăiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.

 

 

3 Slujirea cu bucurie se face doar daca intelegem ca suntem lucratori impreuna cu D si El ne da detaliile si uneltele necesare

1Cor.3:9 Căci noi sîntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sînteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.

-Isus a pregatit toate detaliile 13 El a trimes pe doi din ucenicii Săi, şi le-a zis: „Duceţi-vă în cetate; acolo aveţi să întîlniţi un om ducînd un ulcior cu apă: mergeţi după el.
14 Unde va intra el, spuneţi stăpînului casei: „Învăţătorul zice: «Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănînc Paştele cu ucenicii Mei?»
15 Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi pentru noi.“
 -urmarind instructiunile lui Isus este usor Fap.8:29,30 Duhul a zis lui Filip: „Du-te, şi ajunge carul acesta!“ 30 Filip a alergat, şi a auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?“

-instructiunile sunt clare    Ecl.5:10 Cine iubeşte argintul, nu se satură niciodată de argint, şi cine iubeşte bogăţia multă, nu trage folos din ea.

1Ioan.5:12 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. 

-nu se poate si cu D si cu mamona Mat.6:24 Nimeni nu poate sluji la doi stăpîni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celalt; sau va ţinea la unul, şi va nesocoti pe celalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *