Secretul unei recolte bogate

Ps.126:1-6

1 Cînd a adus Domnul înapoi pe prinşii de război ai Sionului, parcă visam. 2Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie, şi limba de cîntări de veselie.Atunci se spunea printre neamuri: „Domnul a făcut mari lucruri pentru ei!“ 3Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, şi deaceea sîntem plini de bucurie.4 Doamne, adu înapoi pe prinşii noştri de război, ca pe nişte rîuri în partea de miază zi! 5 Cei ce samănă cu lăcrămi, vor secera cu cîntări de veselie. 6 Cel ce umblă plîngînd, cînd aruncă sămînţa, se întoarce cu veselie, cînd îşi strînge snopii.

 

1 Munca (slujirea)

-munca este inventia lui D, si D a practicat-o  Gen.2:2 În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfîrşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S’a odihnitde toată lucrarea Lui pe care o făcuse.

– omul a fost creat sa functioneaze bine psihic si fizic daca munceste Gen.2:15 Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s’o lucreze şi s’o păzească

-Inteleptul Solomon Ecl.5:18  Iată ce am văzut: este bine şi frumos ca omul să mănînce şi să bea, şi să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudeşte supt soare, în toate zilele vieţii lui, pe cari i le-a dat Dumnezeu; căci aceasta este partea lui.

Pavel vorbeste despre doua extreme: lenesi si sarguinciosii cazuti in exces

– 2Tes.3:10-14 Căci, cînd eram la voi, vă spuneam lămurit: „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănînce.“ 11 Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorînduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri. 12 Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănînce pînea lucrînd în linişte. 14 Şi dacă n’ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l, şi să n’aveţi nici un fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine.

– 1Tim.6:9,10  Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, cari cufundă pe oameni în prăpăd, şi pierzare. 10 Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, cari au umblat după ea, au rătăcit dela credinţă, şi s’au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.

-sa ne uitam la Isus Is.53: 10,11 10 Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă … Dar, dupăce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămînţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mînile Lui.
11 Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într’o stare după voia lui Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.

 

2 Munca (slujirea) cu inima (iubire)

 5 Cei ce samănă cu lăcrămi, vor secera cu cîntări de veselie. 6 Cel ce umblă plîngînd, cînd aruncă sămînţa, se întoarce cu veselie, cînd îşi strînge snopii.

-cu lacrimi – dedicate, trup si suflet

-Gen.29:18-20 Iacov iubea pe Rahela, şi a zis: „Îţi voi sluji şapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică.“ 19 Şi Laban a răspuns: „Mai bine să ţi-o dau ţie, decît s’o dau altuia. Rămîi la mine!“ 20 Astfel Iacov a slujit şapte ani pentru Rahela; şi anii aceştia i s’au părut ca vreo cîteva zile, pentrucă o iubea.

-cand muncim (slujim) cu inima , rodul muncii este o calitate

-Is.64:8 Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi sîntem lutul, şi Tu olarul, care ne-ai întocmit: sîntem cu toţii lucrarea mînilor Tale. poema” capodopera, arta,   in care s-a investit toata priceperea, indemanarea si gingasia Olarului

-D apreciaza munca, slujirea de calitate Pv.22:29  Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lîngă împăraţi, nu lîngă oamenii de rînd.

-Neemia.4:6 Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni pînă la jumătate din înălţimea lui. Şi poporul lucra cu inimă.8 S’au unit toţi împreună ca să vină împotriva Ierusalimului, şi să-i facă stricăciuni…17 Ceice zideau zidul, şi cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mînă lucrau, iar cu alta ţineau arma.18 Fiecare din ei, cînd lucra, îşi avea sabia încinsă la mijloc. ..23 Şi nu ne-am desbrăcat de haine, nici eu, nici fraţii mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă, cari erau subt porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă.

-daca ne- am investit in copiii nostri rezultatul va fi calitate, bucurie si veselie

-daca ne-am investit in biserica ca trup a lui Hristos rezultatul va fi partasie, pace, odihna

 

-munca (slujirea) facuta de mantuiala este o jignire la adresa lui D, pt ca Dumnezeu a muncit cu inima, calitativ

 

3 Munca (slujirea) cu sacrificiu

 6 Cel ce umblă plîngînd, cînd aruncă sămînţa, se întoarce cu veselie, cînd îşi strînge snopii.

-plangand – cu sacrificiu, daruire

-Pavel le spune Filipenilor 18 Căci v’am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plîngînd: sînt mulţi, cari se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos. 19Sfîrşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pîntecele şi slava lor este în ruşinea lor, şi se gîndesc la lucrurile de pe pămînt.
20 Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mîntuitor pe Domnul Isus Hristos.
21 El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

-Ioan.12:25 Cine îşi iubeşte viaţa, o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa vecinică.

-Lu.10:30 „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tîlhari, cari l-au desbrăcat, l-au jăfuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat, şi l-au lăsat aproape mort.31 Din întîmplare, se cobora pe acelaş drum un preot; şi, cînd a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. 32 Un Levit trecea şi el prin locul acela; şi cînd l-a văzut, a trecut înainte pe alături. 33 Dar un Samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el, şi cînd l-a văzut, i s’a făcut milă de el.
34 S’a apropiat de i-a legat rănile, şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han, şi a îngrijit de el. 35 A doua zi, cînd a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului, şi i-a zis: „Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întorcere.“

-1Pet.4:14 Dacă sînteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.

-Mat.10:22 Veţi fi urîţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda pînă la sfîrşit, va fi mîntuit.

4 Rezultatele vor secera cu cîntări de veselie

-este important recoltatul 2Ioan.1:8  Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină.

-Gal.6:7 Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.“ Ce samănă omul, aceea va şi secera.

 

Daniel Corjuc 12.06.2016 Udine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *