Lectia 08. Harul răscumpărător

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Recuperarea cosmosului în partea afectată şi în mod special al omenirii decăzute a presupus mai multe etape istorice dar şi mai multe dimensiuni ale planului de mântuire (Efeseni 3:8-21; Exodul 30:12; Psalmul 49:7)
 2. Dumnezeu a făcut totul (absolut) – dacă-l respingi pe El – pierzi totul

 

 1. HARUL (favoarea nemeritată şi necâştigată acordată de Dumnezeu oamenilor – Romani 5:15-21)
 2. Analiză semantică
 3. Chen” (ebraică) – bunătate, graţie, favoare (Genesa 6:8; Exodul 33:12-13)
 4. Charis” (greacă) – influenţa divină asupra inimii şi reflectarea ei în viaţă (Isus Hristos)
 5. Lucrarea harului (Dumnezeu venind la om, ca în grădina Eden)
 6. A fost dat prin lucrarea jertfei lui Isus Hristos (Ioan 1:17; Romani 3:24)

 2.Se exercită prin Duhul harului (de aceea ne slujeşte – Evrei 10:29; dar atenţie! – Evrei 12:5; Fapte 4:33; 11:23; Iuda 5)

 

 1. RĂSCUMPĂRAREA
 2. Analiză semantică
 3. Vechiul Testament: „gah-al” (răscumpărare prin rudă apropiată – Isaia 44:6); „pad-dah” (eliberare, izbăvire – Deuteronom 19:26); „p-dooth” (împărţire, răscumpărare – Psalmul 111:9); „pah-rak” (a rupe, a elibera – Psalmul 136:24)
 4. Noul Testament: „lutreo” (preţul răscumpărării – 1 Petru 1:18-19); „apolutrosis” (actul complet al răscumpărării – 1 Corinteni 1:30; Coloseni 1:14); „agaraza” (a achiziţiona, cumpăra – 1 Corinteni 6:20; Apocalipsa 5:9); „exagorzao” (a salva de la pierdere –Galateni 3:13)
 5. Răscumpărarea omului (actul scoaterii din sclavia păcatului cu preţul judecăţii – ispăşirii)
 6. Răscumpărătorul trebuie să fie rudă (2:11-15); să vrea (Evrei 10:7, 10); să poată oferi preţul (Tit 2:14)
 7. Răscumpărarea de sub blestemul Legii (Galateni 3:13); imperiul întunericului (Coloseni 1:13-14); moarte, pierzare (Romani 8:22-23; 22:23; Filipeni 3:20-21)

 

III. REZULTATELE HARULUI RĂSCUMPĂRĂTOR

 1. Substituire : „huper” (greacă) –  pentru
 2. Jertfele în locul omului (berbecele în locul lui Issac – Genesa 22:13-14; Galateni 3:14)
 3. Libertatea lui Baraba / moartea lui Isus (Matei 26:28; 27:21; Romani 5:8; 1 Petru 3:18)
 4. Împăcare (a mulţumi, a oferii un dar de ispăşire)
 5. Hilascomai” (greacă) – verbul a linişti; „hilasmos” (greacă) – substantiv – act de liniştire; „hilasterion” (greacă) –  substantiv – locul împăcării – scaunul îndurării – capacul ispăşirii – personificat – Isus Hristos; „hileos” – împăciuitor (Luca 18:13; Evrei 8:12)
 6. Dumnezeu şi omul nu s-au mai întâlnit după căderea în păcat, doar prin jertfe şi rugăciune. Prin Isus Hristos, avem părtăşie în duh, la înviere / răpire şi în trup

 

ÎNCHEIERE

 1. Prin lucrarea de împăcare Dumnezeu este liniştit, fără mânie – universul îşi reintră în normalitate şi omul prin  împăcare intră în drepturi (Osea 6:1-3; 2 Corinteni 5:18-20)
 2. Imnul răscumpăraţilor (Psalmul 107:2-3, 8…). Israel a fost un simbol iar mântuirea este împlinirea, realitatea (Deuteronom 15:15; 1 Timotei 2:6; Apocalipsa 16:4-7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *