Eşti tu mântuit?

Cel mai important lucru din viaţa oricărui om este ca el să fie mântuit. Acest lucru este foarte serios, fiindcă Biblia afirmă că nu sunt decât două căi: o cale va duce în rai și cei ce vor fi acolo vor avea viaţa veșnică înÎmpărăţia lui Dumnezeu (Matei 5:22), și o altă cale duce în Iazul de foc (Apocalipsa 20:14) acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor, și va fi chin veșnic. Chiar dacă oamenii ignoră acest lucru, totuși acesta este adevărul. Din Scriptură este ştiut faptul că Dumnezeu a pregătit o zi de urgie şi că El va judeca lumea: Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz şi de groază, o zi de pustiire şi nimicire, o zi de întuneric şi negură, o zi de nori şi de întunecime (Tefania 1:15), atunci oamenii vor fi la strâmtorare, şi vor bâjbâi ca nişte orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului (vrs. 17).

Îngrijorător este faptul că toţi oamenii sunt în pericol: Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu (Romani 3:23), deci, omenirea întreagă este condamnată şi nu va fi scăpare.

Acum, “vestea bună” a Evangheliei este că Domnul a pregătit o cale de salvare, prin credinţa în Isus (adevăratul Isus Hristos), de fapt este singurul mod prin care cineva poate fi mântuit, după cum este scris: În nimeni altul nu este mântuire (Fapte 4:12a). Deci, Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi,.. Isus, care ne izbăveşte de mânia viitoare (1 Tesaloniceni 1:10).

Cei mai mulţi oameni nu vor să asculte nimic din ce spune Biblia (Scriptura, sau Cuvântul lui Dumnezeu), și pentru că nu vor să se pocăiască, vor pierii (Luca 13:3). Dar, de asemeni sunt unii care aderând la anumite religii sau denominațiuni și urmând învățăturile lor, pretind a fi credincioși și ei cred că vor fi mântuiți, însă pentru că nu împlinesc Cuvântul, nu vor fi mântuiți. De fapt acesta este marele pericol, acești oameni se înșală singuri (Iacov 1:22), dar Isus a spus clar: Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.(Matei 7:21)

Aşa cum spune Cuvântul, aşa și este. Căci, sigur Dumnezeu va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului (Cuvântul este adevărul; Ioan 14:6) şi ascultă de nelegiuire. Deci, fie că oamenii fac parte din anumite culte sau nu, dacă sunt necredincioşi, sau fricoşi, sau scârboşi (detestabili), sau ucigaşi, sau curvari, sau vrăjitori, sau închinătorii la idoli, sau de sunt mincinoşi, ei bine, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă (Apocalipsa 21:8). Temelia cuvântului lui Dumnezeu este “adevărul” (Psalmii 119:160), deci sigur, ceea ce spune El este adevărat. Aceasta înseamnă că atunci când spune: N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească şi să fii găsit mincinos (Proverbele 30:6) aceasta înseamnă că sigur așa este, iar dacă cineva ar respinge aceste cuvinte, este necredincios deoarece respinge “adevărul”, el ar dovedii că nu crede orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu (Luca 4:4). Tot astfel, când El spune: Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu… (1 Petru 4:11a), nimeni nu trebuie să vorbească altfel, căci nu se poate schimba acest adevăr, altminteri ar fi necredinţă. Este zis: să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi. (1 Corinteni 5:11) Iar, dacă cineva nu ascultă de această poruncă înseamnă că se împotrivește adevărului, totuși dacă vrea cineva să fie mântuit trebuie să împlinească ceea ce este scris.Vedeți ce serioase sunt aceste lucruri, dar cei mai mulți nu ascultă de ADEVĂR, ci ascultă mai degrabă de învățăturile plăcute lor, astfel se împlinește ce a fost vestit mai înainte: Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. (2 Timotei 4:3)

Numai Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, poate să mântuiască. Deci, cine nu cunoaște pe Dumnezeu nu poate fi mântuit, fiindcă el crede și se închină altui dumnezeu, deșii: nu este decât un singur Dumnezeu (1 Corinteni 8:6a), “Dumnezeul din Biblie”, adică așa cum este El prezentat și căruia Fiul vrea să I-L arăte” (Matei 11:27). Sunt mulți care nu cunosc pe Dumnezeu, ci sunt idolatri, lesne crezători, ei cred și se închină unui “dumnezeu” care este așa cum gândesc ei, sau cred că este așa cum alții i l-au descris, și după cum este zis este adevărat că în lume sunt mulți dumnezei (θεοὶ), și fiindcă nu ascultă de adevărul biblic se rătăcesc, căci: Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi. (2 Tesaloniceni 2:11-12)

Sunt mulți care cred ca Hristos mântuiește, dar pentru că nu cred în Hristos din Biblie, credința lor nu este bazată pe adevăr, căci ei asculta de ce le place lor, și cred în cineva pe care ei și-l închipuie, dar credința în cineva diferit de Cel adevărat nu este mântuire, de fapt ei ignoră avertismentul pe care Cuvântul î-L spune: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi. (Marcu 13:6, vezi si, Luca 21:8) Este scris de asemeni: se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi. Ei vor face semne şi minuni, ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. (Marcu 13:22) Dacă vor fi amăgiți și înșelați (chiar și dintre cei aleși), nu vor fi mântuiți, căci sunt înșelați.

Cei ce cred o altă Evanghelie (nu ca ar fi o alta Evanghelie), sau care cred diferit de ce-i scris în Biblie, nu pot avea mântuirea. Nici, cei ce sunt prieteni cu lumea (Iacov 4:4), tot astfel nici cei mândri (vrs. 6), nu vor fi mântuiți. De asemeni niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu. (Efeseni 5:5) Cei ce sunt carnali și umblă după lucrurile firii, vor fi pedepsiți (2 Petru 2:9), iar cei ce nu iartă, nu vor fi iertați (Marcu 11:26).

În concluzie, mântuirea nu este un lucru pe care să-l ei cu ușurință, ci este de mare preț si este foarte serios, fiindcă este în joc viața ta, aceasta poate fi: viaţă veșnică, sau chin veșnic, deci pentru ca tu să cunoaști că ești “mântuit” este foarte important să cunoști adevărul. Trebuie să ei bine seama la învățătura “adevărului” și să asculți de El, căci este scris că unii chiar dacă sunt în Hristos, dar fiindcă nu aduc rod vor fi tăiați (Ioan 15:2), deci nu mulți vor scăpa; chiar și cel neprihănit va scăpa cu greu (1 Petru 4:18)

Totuși, cei ce sunt mântuiți fiindcă ascultă “glasul” Domnului și trăiesc cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu (Matei4:4), î-L urmează și ei sunt “oile Domnului”, căci Isus (Adevărul) merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Aici, este ceva foarte important, căci este zis: Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. (Ioan 10:5) Străin, este oricine altcineva (om, religie, denominațiune, învățătură) decât Hristos.

Lumea cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu (1 Corinteni 1:21), căci căuta să-L cunoască prin metodele, logica și priceperea ei, de aceea nu este surprinzător că nu-L cunoaște.

 

Cuvantul striga: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! (Apocalipsa 18:4).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *