Dumnezeul randuelii semnificatii

Cãci mãcarcã Sunt departe cu trupul, totusi cu duhul Sunt cu voi, si privesc cu bucurie la buna rânduialã care domneste între voi si la tãria credinþei voastre în Hristos.
Col. 2.5

1 Cronici 28:6 El mi-a zis: „Fiul tãu Solomon Îmi va zidi casa si curþile; cãci l-am ales ca fiu al Meu; si-i voi fi Tatã.
7 Îi voi întãri împãrãþia pe vecie, dacã se va þinea, ca astãzi, de împlinirea poruncilor si rânduielilor Mele.”

Dumnezeu este un Dumnezeu al randuielilor El a randuit toate lucrurile.
Am vrea sa privim la o randuiala a Lui Dumnezeu in Vechiul Testament si sa vedem semnificatiile randuelii. Pentruca daca cineva construieste ceva sau face o masina nu zice am facut masina si o pun in vitrina s-o priviti!.. Piesele care au fost puse in masina intr-o anumita randuiala trebuie la randul lor sa produca ceva ele au o semnificatie .Tot masa si Cuvantul Domnului sau randuiellle Domnului au foloasele lor si produc veselie pentru cei care le practica
caci este scris

Psalmi 19:8 Orânduirile Domnului Sunt fãrã prihanã, si veselesc inima; poruncile Domnului Sunt curate si lumineazã ochii.

Psalmi 119:12 Binecuvântat sã fii Tu, Doamne! Învaþã-mã orânduirile Tale!

Psalmi 119:16 Mã desfãtez în orânduirile Tale, si nu uit Cuvântul Tãu.

Psalmi 119:48 Îmi întind mâinile spre poruncile Tale pe care le iubesc, si vreau sã mã gândesc adânc la orânduirile Tale.

Psalmi 119:54 Orânduirile Tale Sunt prilejul cântãrilor mele, în casa pribegiei mele.

Psalmi 119:80 Inima sã-mi fie neîmpãrþitã în orânduirile Tale, ca sã nu fiu dat de rusine!

In trecut dupa ce au fost eliberati poporul din Egipt ei erau condusi de Moise si chiar in al doilea an dupa iesirea lor din Egipt Domnul le-a dat oraindueli cum sa se aseze in taberi si cum sa plece .Pentru-ca ei plecau cum voiau si se asezau in taberi cum voiau de aceia era multa neoranduiala si multe neintelegeri intre ei si poporul era mult peste 600000 barbati dar femei si copiii stiind conditiile din Egipt au favorizat nasterile de fete iar baieti trebuiau aruncati in rau deci va dati seama ca femei erau cu mult mai multe decat barbati atunci Dumnezeu le-a dat urmatoarea oranduiala :

Numeri 2:1 Domnul a vorbit lui Moise ºi lui Aaron s a zis:
2 „Copiii lui Israel au sã tãbãrascã fiecare lângã steagul lui, sub semnele casei pãrinþilor lui; sã tãbãrascã în faþa si iprejurul cortului întâlnirii.
3 La rãsãrit, tabãra lui Iuda, cu steagul ei, s cu oºtirile sale. Acolo sã tãbãrascã mai marele fiilor lui Iuda, Nahºon, fiul lui Aminadab,
4 cu oºtirea lui, alcãtuitã din ºaptezeci ºi patru de mii ºase sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare.
5 Lângã el sã tãbãrascã seminþia lui Isahar, ºi mai marele fiilor lui Isahar, Netaneel, fiul lui Þuar,
6 cu oºtirea lui, alcãtuitã din cincizeci ºi patru de mii patru sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare;
7 apoi seminþia lui Zabulon, ºi mai marele fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon,
8 cu oºtirea lui, alcãtuitã din cincizeci ºi ºapte de mii patru sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare.
9 Toþi cei din tabãra lui Iuda, ieºiþi la numãrãtoare, Sunt o sutã optzeci ºi ºase de mii patru sute de bãrbaþi, dupã oºtirea lor. Ei sã porneascã cei dintâi.
10 La miazãzi, tabãra lui Ruben, cu steagul ei, ºi cu oºtirile ei. Acolo sã tãbãrascã mai marele fiilor lui Ruben, Eliþur, fiul lui ªedeur,
11 cu oºtirea lui, alcãtuitã din patruzeci ºi ºase de mii cinci sute de bãrbaþi, ieºiþi la numãrãtoare.
12 Lângã el sã tãbãrascã seminþia lui Simeon ºi mai marele fiilor lui Simeon, ªelumiel, fiul lui Þuriºadai,
13 cu oºtirea lui, alcãtuitã din cincizeci ºi nouã de mii trei sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare;
14 apoi seminþia lui Gad, ºi mai marele fiilor lui Gad, Elisa, fiul lui Deuel,
15 cu oºtirea lui, alcãtuitã din patruzeci ºi cinci de mii ºase sute cincizeci de oameni, ieºiþi la numãrãtoare.
16 Toþi cei din tabãra lui Ruben, ieºiþi la numãrãtoare, Sunt o sutã cincizeci ºi unu de mii patru sute cincizeci de oameni, dupã oºtirile lor. Ei sã porneascã în al doilea rând.
17 Apoi va porni Cortul Întâlnirii, împreunã cu tabãra Leviþilor, aºezatã în mijlocul celorlalte tabere. Pe drum vor þine ºirul în care au tãbãrât, fiecare la rândul lui, dupã steagul lui.
18 La apus, tabãra lui Efraim, cu steagul sãu, ºi cu oºtirile sale. Acolo sã tãbãrascã mai marele fiilor lui Efraim, Eliºama, fiul lui Amihud,
19 cu oºtirea lui, alcãtuitã din patruzeci de mii cinci sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare.
20 Lângã el sã tãbãrascã seminþia lui Manase ºi mai marele fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahþur,
21 cu oºtirea lui, alcãtuitã din treizeci ºi douã de mii douã sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare;
22 apoi seminþia lui Beniamin ºi mai marele fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni,
23 cu oºtirea lui, alcãtuitã din treizeci ºi cinci de mii patru sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare.
24 Toþi cei din tabãra lui Efraim, ieºiþi la numãrãtoare, Sunt o sutã opt mii o sutã de oameni, dupã oºtirile lor. Ei sã porneascã în al treilea rând.
25 La miazãnoapte, tabãra lui Dan, cu steagul ei, ºi cu oºtirile ei. Acolo sã tãbãrascã mai marele fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amiºadai,
26 cu oºtirea lui, alcãtuitã din ºaizeci ºi douã de mii ºapte sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare.

27 Lângã el sã tãbãrascã seminþia lui Aºer ºi mai marele fiilor lui Aºer. Paguiel, fiul lui Ocran,
28 cu oºtirea lui, alcãtuitã din patruzeci ºi unu de mii cinci sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare;
29 apoi seminþia lui Neftali, ºi mai marele fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan,
30 cu oºtirea lui, alcãtuitã din cincizeci ºi trei de mii patru sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare.
31 Toþi cei din tabãra lui Dan, ieºiþi la numãrãtoare, Sunt o sutã cincizeci ºi ºapte de mii ºase sute de oameni. Ei sã porneascã cei din urmã, dupã steagul lor.
32 Aceºtia Sunt copiii lui Israel ieºiþi la numãrãtoare, dupã casele pãrinþilor lor. Toþi cei ieºiþi la numãrãtoare, ºi care au alcãtuit taberile, dupã oºtirile lor, au fost ºase sute trei mii cinci sute cincizeci.

Acum ce semnifica aceasta randuiala

La rasarit

1. Iuda= laudat sa fie Domnul
2.Isahar= rasplatire
3.Zabulon=locuinta

Alta grupa

La miazazi

Ruben = vedeti fiul
Simeon = ascultare
Gad =noroc

Alta tabara

Cortul si leviti

Alta tabara

La apus

Efraim = rodire
Manase =uitare
Beniamin = fiul dreptei

Alta tabara

Miazanoapte

Dan = judecata
Aser= fericire
Neftali =luptele Lui Dumnezeu

Semnificatile acestor versete le gasiti in genesa
cap 30.

Geneza 30:1 Când a vãzut Rahela cã nu face copii lui Iacov, a pizmuit pe sorã-sa ºi i-a zis lui Iacov: „Dã-mi copii, ori mor!”
2 Iacov s-a mâniat pe Rahela ºi a zis: „Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu, care te-a oprit sã ai copii?”
3 Ea a zis: „Iatã roaba mea Bilha; culcã-te cu ea, ca sã nascã pe genunchii mei ºi sã am ºi eu copii prin ea.”
4 ªi i-a dat de nevastã pe roaba ei Bilha; ºi Iacov s-a culcat cu ea.
5 Bilha a rãmas însãrcinatã ºi a nãscut lui Iacov un fiu.
6 Rahela a zis: „Mi-a fãcut Dumnezeu dreptate ºi mi-a auzit glasul ºi mi-a dãruit un fiu.” De aceea i-a pus numele Dan (A judecat).
7 Bilha, roaba Rahelei, a rãmas iarãºi însãrcinatã ºi a nãscut lui Iacov un al doilea fiu.
8 Rahela a zis: „Am luptat cu Dumnezeu împotriva sorei mele ºi am biruit.” De aceea i-a pus numele Neftali (Luptele lui Dumnezeu).
9 Când a vãzut Lea cã nu mai naºte, a luat pe roaba sa Zilpa ºi a dat-o lui Iacov de nevastã.
10 Zilpa, roaba Leei, a nãscut lui Iacov un fiu.
11 „Cu noroc!” a zis Lea. De aceea i-a pus numele Gad (Noroc).
12 Zilpa, roaba Leei, a nãscut un al doilea fiu lui Iacov.
13 „Ce fericitã Sunt!” a zis Lea „cãci femeile mã vor numi fericitã.” De aceea i-a pus numele Aºer (Fericit).
14 Ruben a ieºit odatã afarã, pe vremea seceratului grâului, ºi a gãsit mandragore pe câmp. Le-a adus mamei sale, Lea. Atunci Rahela a zis Leei: „Dã-mi, te rog, din mandragorele fiului tãu.”
15 Ea i-a rãspuns: „Nu-þi ajunge cã mi-ai luat bãrbatul, de vrei sã iei ºi mandragorele fiului meu?” ªi Rahela a zis: „Ei bine! poate sã se culce cu tine în noaptea aceasta, pentru mandragorele fiului tãu.”
16 Seara, pe când se întorcea Iacov de la câmp, Lea i-a ieºit înainte ºi a zis: „La mine ai sã vii, cãci te-am cumpãrat cu mandragorele fiului meu.” ªi în noaptea aceea s-a culcat cu ea.
17 Dumnezeu a ascultat pe Lea, care a rãmas însãrcinatã ºi a nãscut lui Iacov al cincilea fiu.
18 Lea a zis: „M-a rãsplãtit Dumnezeu, pentru cã am dat bãrbatului meu pe roaba mea.” De aceea i-a pus numele Isahar (Rãsplãtire).
19 Lea a rãmas iarãºi însãrcinatã ºi a nãscut un al ºaselea fiu lui Iacov.
20 Lea a zis: „Frumos dar mi-a dat Dumnezeu! De data aceasta bãrbatul meu va locui cu mine, cãci i-am nãscut ºase fii.” De aceea i-a pus numele Zabulon (Locuinþã).
21 În urmã, a nãscut o fatã, cãreia i-a pus numele Dina (Judecatã).
22 Dumnezeu ªi-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o ºi a fãcut-o sã aibã copii.
23 Ea a rãmas însãrcinatã ºi a nãscut un fiu; ºi a zis: „Mi-a luat Dumnezeu ocara!”
24 ªi i-a pus numele Iosif (Adaos), zicând: „Domnul sã-mi mai adauge un fiu!”
25 Dupã ce a nãscut Rahela pe Iosif, Iacov i-a zis lui Laban: „Lasã-mã sã plec, ca sã mã duc acasã, în þara mea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *