Despre putere

Despre putere

In Cuvantul Lui Dumnezeu vedem cateva puteri si aceste puteri
vrem sa le cunoastem mai bine ca sa fim placuti Domnului

Deuteronomul 3:24 „Stãpâne Doamne! Tu ai început sã arãti robului Tãu mãrirea Ta si mâna Ta cea puternicã; cãci care este dumnezeul acela, în cer si pe pãmânt, care sã poatã face lucrãri ca ale Tale si sã aibã o putere ca a Ta?

Cum se face intarirea Legamantului cu Dumnezeu ?
Prin putere.
Ex. Vezi sã nu zici în inima ta: „Tãria mea si puterea mânii mele mi-au câstigat aceste bogãtii.”
Ci adu-ti aminte de Domnul, Dumnezeul tãu, cãci El îti va da putere sã le câstigi, ca sã întãreascã legãmântul încheiat cu pãrinþii vostri prin jurãmânt, cum face astãzi.
Deuteronom 8:17,18

Ce se intampla cand nu se merge pe caile Domnului ?

Nu este putere.

Judecãtori 5:7 Cãpeteniile erau fãrã putere în Israel, fãrã putere, Pânã când m-am sculat eu, Debora, Pânã când m-am ridicat eu, ca o mamã în Israel.
Ce se intampla cand cei puternici se ingamfa ?

1 Samuel 2:4 Arcul celor puternici s-a sfãrîmat, si cei slabi Sunt încinsi cu putere.

2 Samuel 22:40 Tu mã încingi cu putere pentru luptã, rãpui sub mine pe potrivnicii mei.

1 Samuel 2:9 El va pãzi pasii prea iubitilor Lui, Dar cei rãi vor fi nimiciti în întuneric; Cãci omul nu va birui prin putere.

2 Împãraþi 19:3 cãci copiii Sunt aproape sã iasã din pântecele mamei, si nu este putere pentru nastere.

Cei credinciosi au putere si merg din putere in putere

Psalmi 68:35 Ce înfricosat esti, Dumnezeule, din locasul Tãu cel Sfânt! Dumnezeul lui Israel dã poporului Sãu tãrie si mare putere. Binecuvântat sã fie Dumnezeu!
Psalmi 84:7 Ei merg din putere în putere, si se înfãtiseazã înaintea lui Dumnezeu în Sion.
Proverbe 24:5 Un om întelept este plin de putere, si cel priceput îsi oteleste vlaga.

Puterea Domnului Isus

Matei 7:29 cãci El îi învãta ca unul care avea putere, nu cum îi învãtau cãrturarii lor.
Matei 9:6 Dar, ca sã stiti cã Fiul omului are putere pe pãmânt sã ierte pãcatele, „Scoalã-te” a zis El slãbãnogului „ridicã-ti patul, si du-te acasã.”
Matei 9:8 Când au vãzut noroadele lucrul acesta, s-au înspãimântat, si au slãvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere.
Marcu 5:30 Isus a cunoscut îndatã cã o putere iesise din El; si, întorcându-Se spre multime, a zis: „Cine s-a atins de hainele Mele?”
Luca 6:19 si tot norodul cãuta sã se atingã de El, pentru cã din El iesea o putere, care-i vindeca pe toti.
Ioan 10.17 Tatãl Mã iubeste, pentru cã Îmi dau viata, ca iarãsi s-o iau.
18 Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, si am putere s-o iau iarãsi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatãl Meu.”
Romani 5:6 Cãci, pe când eram noi încã fãrã putere, Hristos, la vremea cuvenitã a murit pentru cei nelegiuiti.
Ioan 17:1 Dupã ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer si a zis: „Tatã, a sosit ceasul! Proslãveste pe Fiul Tãu, ca si Fiul Tãu sã Te proslãveascã pe Tine,
2 dupã cum I-ai dat putere peste orice fãpturã, ca sã dea viata vesnicã tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu.
3 si viaþa vesnicã este aceasta: sã Te cunoascã pe Tine, singurul Dumnezeu adevãrat si pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.

De unde primim noi putere ?

Matei 10:1 Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Sãi, si le-a dat putere sã scoatã afarã duhurile necurate, si sã tãmãduiascã orice fel de boalã si orice fel de neputintã.

Luca 10:19 Iatã cã v-am dat putere sã cãlcati peste serpi si peste scorpii, si peste toatã puterea vrãjmasului: si nimic nu vã va putea vãtãma.

Matei 21:23 Isus S-a dus în Templu; si, pe când învãta norodul, au venit la El preotii cei mai de seamã si bãtrânii norodului, si I-au zis: „Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea, si cine ti-a dat puterea aceasta?”
Matei 21:24 Drept rãspuns, Isus le-a zis: „Vã voi pune si Eu o întrebare; si dacã-Mi veti rãspunde la ea, vã voi spune si Eu cu ce putere fac aceste lucruri.

Cuvantul Lui Dumnezeu are putere si El poate risipi orce gand rau.

Luca 1:37 Cãci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.
Luca 1:51 El a arãtat putere cu bratul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor.
Faptele Apostolilor 19:20 Cu atâta putere se rãspândea si se întãrea Cuvântul Domnului.

Veghere si rugaciune

Luca 21:36 Vegheati, deci, în tot timpul, si rugati-vã, ca sã aveti putere sã scãpati de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, si sã stati în picioare înaintea Fiului omului.”

Faptele Apostolilor 4:29 si acum, Doamne, uitã-Te la amenintãrile lor, dã putere robilor Tãi sã vesteascã Cuvântul Tãu cu toatã îndrãzneala,

Efeseni 3:14 …Iatã dece, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatãlui Domnului nostru Isus Hristos,
15 din care îsi trage numele orice familie, în ceruri si pe pãmânt,
16 si-L rog ca, potrivit cu bogãtia slavei Sale, sã vã facã sã vã întãriti în putere, prin Duhul Lui, în omul dinãuntru,

2 Tesaloniceni 1:11 De aceea ne rugãm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru sã vã gãseascã vrednici de chemarea Lui, si sã împlineascã în voi, cu putere, orice dorintã de bunãtate, si orice lucrare izvorîtã din credintã,

Iacov 5:16 Mãrturisiti-vã unii altora pãcatele, si rugati-vã unii pentru altii, ca sã fiti vindecati. Mare putere are rugãciunea fierbinte a celui neprihãnit.

Puterea Duhului Sfant

Faptele Apostolilor 1:8 Ci voi veþi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, Si-Mi veti fi martori în Ierusalim, în toatã Iudea, în Samaria, si pânã la marginile pãmântului.”
2 Petru 1:3 Dumnezeiasca Lui putere ne-a dãruit tot ce priveste viata si evlavia, prin cunoasterea Celui ce ne-a chemat prin slava si puterea Lui,

Imparatia Lui Dumnezeu

1 Corinteni 4:20 Cãci Împãrãtia lui Dumnezeu nu stã în vorbe, ci în putere.

Propovaduirea Evangheliei puterea Lui Dumnezeu

2 Corinteni4.6 Cãci Dumnezeu, care a zis: „Sã lumineze lumina din întuneric” ne-a luminat inimile, ca sã facem sã strãluceascã lumina cunostintei slavei lui Dumnezeu pe fata lui Isus Hristos.
7 Comoara aceasta o purtãm în niste vase de lut, pentru ca aceastã putere nemai pomenitã sã fie de la Dumnezeu si nu de la noi.

2 Corinteni 13:8 Cãci n-avem nici o putere împotriva adevãrului ci pentru adevãr.

1 Tesaloniceni 1:5 În adevãr, Evanghelia noastrã v-a fost propovãduitã nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt si cu o mare îndrãznealã. Cãci stiti cã, din dragoste pentru voi am fost asa printre voi.

2 Timotei 1:7 Cãci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de fricã, ci de putere, de dragoste si de chibzuintã.

15 Astfel, în ce mã priveste pe mine, am o vie dorintã sã vã vestesc Evanghelia vouã celor din Roma.
16 Cãci mie nu mi-e rusine de Evanghelia lui Hristos; fiindcã ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecãruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului;
17 deoarece în ea este descoperitã o neprihãnire pe care o dã Dumnezeu, prin credinþã si care duce la credintã, dupã cum este scris: „Cel neprihãnit va trãi prin credintã.”

Avem nevoie de putere ? Avem . In toate lucrurile si lucrarile pe care noi le facem fie lucrarile Domnului
fie lucrarile noastre avem nevoie de putere si cel ce da puterea este Dumnezeu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *