despre ISUS HRISTOS

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:16

Ce este ISUS HRISTOS pentru noi? – Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. – Apocalipsa 2:18; Luca 22:70; Ioan 11:27, 20:31, 1:34 – Isus Hristos, este singurul mijlocitor între Dumnezeu şi noi oamenii. – 1 Timotei 2:5; 1 Ioan 2:1 – Isus Hristos, este Mântuitorul nostru. – Tit 3:6; 1 Ioan 4:14 – Isus Hristos este Domnul nostru. – Efeseni 3:11 – Isus Hristos este Împăratul nostru. – Ioan 18:37 – ISUS este HRISTOSL, Sfântul lui Dumnezeu, fiul Dumnezeului celui viu. – Ioan 6:69, Matei 16:16 – ISUS este PÂINEA VIEŢII, care s-a coborât din cer. – Ioan 6:35,48,58 – ISUS este APA VIEŢII. – Ioan 7:37-38 – ISUS este LUMINA LUMII; daca urmăm pe El nu vom umbla în întuneric. – Ioan 8:12, 9:5; Isaia 42:6 – ISUS este ÎNVIEREA şi VIAŢA. – Ioan 11:25 – ISUS este: CALEA, ADEVARUL şi VIAŢA. – Ioan 14:6 – Isus Hristos este nădejdea noastră.- 1 Timotei 1:1 – Isus Hristos este căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,care este trupul Lui.- Efeseni 1:22-23 – Isus Hristos este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.- Coloseni 1:15 – Isus Hristos este Păstorul cel bun. Păstorul cel bun care şi-a dat viaţa pentru noi.- Ioan 10:11,14 – Isus Hristos este marele Păstor al oilor.- Evrei 13:20 – Isus Hristos este Uşa oilor. Cine intră prin El, va fi mântuit.- Ioan 10:7,9 – Isus Hristos este Episcopul sufletelor noastre.- 1 Petru 2:25 – Isus Hristos este Cel ce botează cu Duhul Sfânt şi cu foc. -Matei 3:11; Marcu 1:8; Luca 3:16; Ioan 1:15-33 “Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” Ioan 3:36 ♦ De ce a venit ISUS Hristos in lumea noastră? – a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi. – 1 Timotei 1:15; Ioan 12:47; Matei 18:11; Isaia 42:6 – a venit ca să fie o lumină în lume, pentru ca oricine crede în El să nu rămână în întuneric.- Ioan 12:46 – a venit in lume să ne cheme la pocăinţă. – Marcu 2:17 – a venit să mângâie pe toţi cei întristaţi. – Isaia 61:2 – a venit să aducă veşti bune celor nenorociţi. – Isaia 61:1 – a venit să deschizi ochii orbilor. – Isaia 42:7 – a venit să vindece pe cei cu inima zdrobită, să vestescă robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea. – Isaia 61:1 – a venit în lume pentru judecată: ca cei ce nu văd să vadă, şi cei ce văd să ajungă orbi.- Ioan 9:39 – a venit ca să vestescă un an de îndurare al Domnului. – Isaia 61:2 – a venit ca să vestească neamurilor judecata. – Isaia 42:1 – a venit ca să arunce un foc pe pământ.- Luca 12:49-53 – a venit ca să împlinească Legea şi Proorocii. – Matei 5:17 – a venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.- Ioan 10:10 – a venit ca să vestescă o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. – Isaia 61:2 – a venit să dea celor întristaţi din Sion: – o cunună împărătească în loc de cenuşă, – un untdelemn de bucurie in lucul plansului; – o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi „terebinţi ai neprihănirii”, „un sad al Domnului”, ca să slujească spre slava Lui. – Isaia 61:3 – a venit ca să pună pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. – Isaia 53:11 Domnul Isus când a fost pe pământ, a avut mulţi ucenicii. Dintre ei şi-a ales doisprezece, pe care i-a numit apostoli, ca să-i aibă cu Sine şi să-i trimită să propovăduiască şi anume: – pe SIMON, pe care l-a numit şi Petru (Chifa), şi pe ANDREI, fratele lui; – pe IACOV, fiul lui Zebedei, şi IOAN, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care tălmăcit înseamnă: „Fiii tunetului”; – pe FILIP şi BARTOLOMEU; – pe MATEI vameşul, şi peToma; ; – pe IACOV, fiul lui Alfeu, şi pe IUDA, fiul lui Iacov (Levi), zis şi TADEU; – pe SIMON, numit zelotul, Canaanitul; şi pe IUDA ISCARIOTEANUL, care s-a făcut vânzător, şi L-a vandut pe Isus.  Marcu 3:13-19; Matei 10:2-4; Luca 6:12-16 Definiţia vieţii veşnice din Evanghelia după Ioan 17:3 spune astfel: “Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” Aşadar ISUS trebuie cunoscut de toţi cei ce vor sa fie moştenitori ai vieţii veşnice. Atunci când îl cunosti pe El, trebuie să şi crezi în El, pentru a avea viaţa veşnică. Iar atunci când crezi în Isus dovedind cu fapta, păzeşti poruncile Lui. Şi cine iubeste pe Isus, păzeşte poruncile Sale.(Ioan 14:15); căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea porunclor Lui.(1 Ioan 5:3) Ce a făcut ISUS Hristos când a fost pe pământ? …a propovăduit zicând: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” – Matei 4:17 …învăţa pe oameni cu o învăţătură a căror cuvinte nu erau de la El, ci eram de la Tatăl, adica de la Dumnezeu. – Ioan 7:16, 14:10-24, 12:49; 8:28 …a făcut semne şi minuni. – Ioan 2:12; 4:43-54; 5:1-16 Matei 8:1-4; 9:18-26 Luca 8:22-25; 9:10-17 etc …ISUS Hristos,fiul lui Dumnezeu, S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi. ISUS a purtat suferinţele noastre, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui; a fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. A luat asupra Lui toate nelegiuirile noastre, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui. Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru păcat. – Isaia 53:1-12 …a învâţat uncenicii astfel: “Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.” Marcu 16:16, Matei 28:19

“Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.” Romani 10:9

“Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” Evrei 13:8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *