Despre îndurările Lui Dumnezeu

Despre îndurări

Câteva versete biblice ce arată

despre indurarea Lui Dumnezeu

 

Psalmi 40:11

Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale;

ci bunătatea şi credincioşia Ta mă vor păzi întotdeauna.

Psalmi 89:1

Voi cânta totdeauna îndurările Domnului,

voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioşia Ta.

Psalmi 119:77

Să vină peste mine îndurările Tale, ca să trăiesc,

căci Legea Ta este desfătarea mea.
Psalmi 119:156

Mari sunt îndurările Tale, Doamne! Înviorează-mă după judecăţile Tale!
Psalmi 145:9

Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.

Isaia 63:7

Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi!

Voi spune marea Lui bunătate faţă de casa lui Israel,

căci i-a făcut după îndurările şi bogăţia dragostei Lui.

Habacuc 3:2

Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit.

Însufleţeşte-Ţi lucrarea în cursul anilor, Doamne!

Fă-Te cunoscut în trecerea anilor! Dar, în mânia Ta, adu-Ţi aminte de îndurările Tale!


Psalmi 5:7

Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare,

pot să intru în Casa Ta şi să mă închin cu frică în Templul Tău cel sfânt.

Psalmi 18:35

Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijină, şi îndurarea Ta mă face mare.

Psalmi 23:6

Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele,

şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele

Psalmi 136:2

Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Osea 10:12

Semănaţi potrivit cu neprihănirea, şi veţi secera potrivit cu îndurarea.

Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul,

ca să vină şi să vă plouă mântuire.
Iona 2:8

Cei ce se lipesc de idoli deşerţi îndepărtează îndurarea de la ei.
Mica 7:18

Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea

şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale?

– El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea!

Zaharia 1:16

De aceea aşa vorbeşte Domnul: „Mă întorc cu îndurarea către Ierusalim;

Casa Mea va fi zidită iarăşi în el, şi funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului.”
Luca 1:50

şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.
Luca 1:54

A venit în ajutorul robului său Israel, căci Şi-a adus aminte de îndurarea Sa –
Luca 1:72

Astfel Îşi arată El îndurarea faţă de părinţii noştri şi

Îşi aduce aminte de legământul Lui cel sfânt,
Romani 11:31

tot aşa, ei acum n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea

arătată vouă, să capete şi ei îndurare.
Romani 12:1

Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu,

să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu:

aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
Romani 15:9

şi ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu, pentru îndurarea Lui, după cum este scris:

„De aceea Te voi lăuda printre Neamuri şi voi cânta Numelui Tău.”
2 Corinteni 4:1

De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o,

noi nu cădem de oboseală.
2 Timotei 1:16

Domnul să-Şi verse îndurarea peste casa lui Onisifor;

căci de multe ori m-a mângâiat şi nu i-a fost ruşine de lanţul meu.
Tit 3:5

El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire,

ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,
1 Petru 1:3

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos,

care, după îndurarea Sa cea mare,

ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie
2 Ioan 1:3

Harul, îndurarea şi pacea să fie cu voi din partea lui

Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Hristos,

Fiul Tatălui, în adevăr şi în dragoste!
Iuda 1:2

Îndurarea, pacea şi dragostea să vă fie înmulţite.
Iuda 1:21

ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea

Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *