Datorii ce trebuie platite

Autor: Ioan Bonaţ

DATORII CE TREBUIE PLĂTITE

TEXT: Matei 18:21 – 35

 Dumnezeu a plătit prin Domnul Isus Hristos, preţul răscumpărării noastre de la moarte veşnică. “În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor…” (Efeseni 1:11) . De aceea, adevărata poziţie a omului faţă de Dumnezeu este cea de datornic.
 Domnul Isus Hristos a spus: ” Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: ” (Luca 17:10).

IATĂ DOAR CÂTEVA DIN DATORIILE FIECĂRUI ROB (COPIL) AL LUI DUMNEZEU:

1. DATORIA DE A IERTA

Matei 6:14 – 15 “Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre”
Coloseni 3:13 “Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.”

2. DATORIA DE A IUBI

1 Ioan 4:11 “Prea iubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii”.

3. DATORIA DE FI MILOSTIVI

Romani 15:26 – 27 “Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii, care sunt în Ierusalim.
Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei; pentru că, dacă Neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-I ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti”

4. DATORIA DE A VESTI EVANGHELIA

Romani 1:14 – 16 “Eu sunt dator şi Grecilor şi Barbarilor, şi celor învăţaţi şi celor neânvăţaţi. Astfel, în ce mă priveşte pe mine, am o vie dorinţă să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma.
Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede…”.
1Corinteni 9:16 “Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia!”.

5. DATORIA DE A ÎNDEPLINI OBLIGAŢIILE CETĂŢENEŞTI

Romani 13:6 – 7 “Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta.
Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul daţi-i birul; cui datoraţi vama daţi-I vama; cui datoraţi frica daţi-I frica; cui datoraţi cinstea daţi-I cinstea.”
Matei 22:21 “…Atunci El le-a zis: <daţi>”

6. DATORIA DE A NE INDEPLINI OBLIGATIILE DE FAMILIE

1 Corinteni 7:3 “Bărbatul să-şi îndeplinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat.”

7. DATORIA DE A NE ÎNDEPLINI OBLIGAŢIILE FAŢǍ DE SEMENII NOŞTRI

Coloseni 4:1 “Stăpânilor daţi robilor voştri ce le datoraţi, şi ce li se cuvine, căci ştiţi că şi voi aveţi un Stăpân în cer.”
Deuteronom 24:14 – 15
Ieremia 22:13.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *